Tervetuloa Tehyn Porin seudun ammattiosasto 252:n kotisivuille!

Ammattiosaston sivut ovat päivittymässä!
Pahoittelut, jos kaikki tiedot eivät löydy helposti

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa toistaiseksi!

 

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin (paitsi varallaolossa). 

Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  

 

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

 

Tilapaisen siirron kielto kunta-alalla

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen / KVTES:n 1 luvun, 10 §, 1 mom. perusteella.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten. Jos esimies uhkailee esimerkiksi palkan maksamatta jättämisellä, siitä tulee ilmoittaa välittömästi omalle luottamusmiehelle.

​Pakkotyölain vaikutukset tehyläisiin

Eduskunta hyväksyi 19.9.2022 määräaikaisen lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana, eli ns. pakkotyölain.

Tehy on julistanut tilapäisen siirron kiellon ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Työnantaja ei voi pakkotyölain nojallakaan muuttaa tehyläisen työtehtäviä, työskentelypaikkaa tai vahvistettua työvuoroluetteloa em. kieltojen ollessa voimassa.

Työtaistelun murtaminen

Pakkotyölaki edellyttää uhkasakon uhalla, että Tehyn ja SuPerin on neuvoteltava työtaistelun aikana annettavasta suojelutyöstä. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, aluehallintovirasto voi työnantajan pyynnöstä siirtää työtaistelun alkua viikolla. Siirto voidaan toistaa neljä kertaa. Käytännössä kyse on työtaistelun murtamisesta, koska työnantaja pystyy sanelemaan vaadittavan suojelutyön määrän.

Työhön pakottaminen

Pakkotyölain perusteella aluehallintovirasto (AVI) voi määrätä työnantajan hakemuksesta työtaisteluun osallistuvan työntekijän osallistumaan asiakas- ja potilasturvatyöhön. AVI voi määrätä myös työtaistelutoimenpiteenä irtisanoutuneen tehyläisen takaisin töihin aiemmalle työnantajalleen.

 • Määräys voidaan antaa enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan, mutta se voidaan uusia.
 • Määräyksessä on ilmoitettava työn alkamisajankohta, kesto, toimintayksikkö ja yksilöitävä pääasialliset tehtävät.
 • Työntekijä voidaan määrätä potilasturvatyöhön myös muualle kuin omaan työyksikköön.
 • Asiakas- tai potilasturvatyöhön määrätylle pitää toimittaa siitä tiedoksianto henkilökohtaisesti tai postitse. Vastaanottajan henkilöllisyys varmistettava. Jos henkilöllisyyttä ei voida varmistaa, voidaan tiedoksianto toteuttaa haastemiehen välityksellä. Haastemiehellä on oikeus saada poliisilta virka-apua.
 • AVI voi antaa määräyksen, vaikka joukkoirtisanoutumiseen osallistunut tehyläinen olisi jo työsuhteessa uuteen työnantajaan.
  • Uusi työnantaja ei saa päättää työsuhdetta sen vuoksi, että työntekijä saa määräyksen potilasturvatyöhön. Jos irtisanoutunut työntekijä on jo ehtinyt siirtyä toiselle työnantajalle työhön, voidaan hänet kuitenkin määrätä vain siihen toimintayksikköön, josta hän on irtisanoutunut.
  • Työmääräys ei saa aiheuttaa huomattavaa haittaa irtisanoutuneen mahdolliselle uudelle työnantajalle.
  • Joukkoirtisanoutuneelle määräys voidaan antaa myös toiseen yksikköön kuin siihen, jossa työntekijä on ennen irtisanoutumista työskennellyt. Työn tulee kuitenkin olla sellaista, että se vastaa henkilön osaamista ja ammattitaitoa.

Työntekijän oikeudet

 • Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen määräystä.
 • Määrättävän työtehtävän tulee vastata työntekijän osaamista ja ammattitaitoa.
 • Työmääräys ei saa olla työntekijän henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuuton, siinä on huomioitava työntekijän henkilökohtaiset olosuhteet ja perhetilanne.
 • Jos potilasturvatyön tekemisestä aiheutuu poikkeuksellisia kustannuksia, kuten työmatkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset, työntekijällä on oikeus korvaukseen.
 • Työntekijällä on oikeus 1,3 kertaiseen korvaukseen verrattuna normaalin säännöllisen ajan palkkaan. Lisä- ja ylityökorvaus lasketaan 1,3 kertaisen korvauksen perusteella.
 • Ammattiosastolle on varattava tilaisuus lausua ennen työnantajan esitystä potilasturvatyöstä aluehallintovirastolle. AVI voi kuitenkin antaa määräyksen, vaikka sitä vastustettaisiin. 

Kerro ystävälle tai työkaverille Tehystä – suosittelusta palkitaan

Joko olet suositellut Tehyn jäsenyyttä työkaverillesi tai tuttavallesi? Poimi videolta kahden tehyläisen vinkit ja ryhdy sinäkin timanttijäseneksi.

Terhi ja Henna-Kaisa ovat tehyläisiä timanttijäseniä. He ottavat Tehyn jäsenyyden rohkeasti puheeksi ja auttavat työkavereita liittymään jäseneksi. Poimi videolta Terhin ja Henna-Kaisan vinkit ja ryhdy sinäkin timanttijäseneksi!

Kun autat työkaveria liittymään Tehyyn, saat palkinnon. Työkaverisi tai ystäväsi puolestaan saa kaikki Tehyn edut ja turvan työelämään. Suosittelemalla Tehyn jäsenyyttä, vahvistat meidän kaikkien edunvalvontaa.

Katso videon vinkit alla olevasta linkistä

Suosittele Tehyn jäsenyyttä

 

Suosittelu onnistuu helposti Tehy-sovelluksen kautta. Sovelluksessa on kohta Suosittele jäsenyyttä, jonka kautta voit lähettää suositteluviestin esim. Messengeriin, sähköpostiin tai Whatsappiin. Lataa sovellus puhelimeesi ja aloita suosittelu

 

Kymmenen hyvää syytä kuulua Tehyyn

https://www.youtube.com/watch?v=GrLddiL5ctU